Algemene Voorwaarden Bodyshape Clinic B.V.
Artikel 1 Over
Bodyshape Clinic B.V., KvK-nummer: 82822999, is een besloten vennootschap, gevestigd aan Maasstraat 151, 1079BE Amsterdam. Milana Mendeszoon is de rechtsgeldig vertegenwoordiger van Bodyshape Clinic B.V.
Het adres van onze website is: www.bodyshapeclinic.nl.
Bodyshape Clinic is dé kliniek in Amsterdam, waar je terecht kunt voor onder andere Post Operatieve massages, Madero Therapie, Deep Tissue, Face sculpting en Lemon Bottle. Aanvullend verkopen wij diverse cosmetische producten in onze kliniek en via onze website.
Je kunt Bodyshape Clinic op de volgende manieren bereiken:

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort uit. 
Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen wij Bodyshape Clinic, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Bodyshape Clinic en/of de daarbij werkzame (para)medici, schoonheidsspecialisten en assistenten noemen we ook de hulpverlener; de rechtspersoon of natuurlijk persoon die in de uitoefening van zijn/haar beroep ((para)medisch) of bedrijf een (behandelings)overeenkomst sluit met jou.
Met je en jou(w), bedoelen wij de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, al dan niet handelend in beroep of bedrijf en aan wie Bodyshape Clinic een aanbod doet en/of met wie Bodyshape Clinic een (behandelings)overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
De gebruiker (wij) en de wederpartij (jij) samen, noemen wij partijen.
Met behandelingsovereenkomst bedoelen we de overeenkomst voor een geneeskundige- dan wel cosmetische behandeling, waarbij de hulpverlener zich tegenover een ander verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (Art. 7:446 BW). Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben noemen wij ook de patiënt.
Met een dag bedoelen wij een kalenderdag en niet een werkdag.
Schriftelijk betekent voor ons op papier of per e-mail.
Spreken wij over een dienst en/of werkzaamheden, bedoelen wij onder meer, maar niet gelimiteerd tot:

Artikel 3 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, zo ook op alle (behandel)overeenkomsten die wij met jou sluiten. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgovereenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.
Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.
Jouw (algemene) voorwaarden, voor zover van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.
Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Artikel 4 Ons aanbod
Op onze site vind je alle behandelingen die door Bodyshape Clinic worden uitgevoerd. Als aanvulling op onze behandelingen vind je in onze webwinkel als ook in de kliniek ons aanbod (cosmetische) producten. Wij voorzien jou van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat het daarbij om:

Artikel 5 Procedure
voorafgaande toestemming en behandelovereenkomst bij (cosmetische) behandelingen
Nadat wij jouw aanvraag (telefonisch, per email, via Whatsapp, social media of via ons boekingssysteem) voor een van onze behandelingen hebben ontvangen, nemen we contact met je op voor het maken van een consult-en/of behandelafspraak. Via SMS en/of email ontvang jij hiervoor een bevestigingsbericht. Ook vragen wij jou vooraf een vragenlijst in te vullen zodat jij ons tijdig kunt informeren over alle noodzakelijke (medische) informatie, welke van belang kan zijn bij het uitvoeren van een behandeling.
Samen met de vragenlijst sturen wij jou de behandelovereenkomst voor het sluiten van en middels de behandelovereenkomst informeren wij jou over onder meer:

Artikel 6 Allergie
Hoewel onze behandel en cosmeceuticals merken de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontwikkelen van de producten, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed van te voren worden voorspeld. Probeer daarom altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt. Een vernieuwd of aangepast product moet altijd opnieuw worden getest alvorens het wordt gebruikt.
Omdat Bodyshape Clinic helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is Bodyshape Clinic daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met Bodyshape Clinic in geval van vragen.

Artikel 7 Overeenkomst
Een overeenkomst komt pas tot stand:

Artikel 9 Wijzigen van de opdracht
Als jij de overeenkomst wilt wijzigen en/of aanvullen dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk (bij voorkeur schriftelijk) weten. Iedere wijziging en/of aanvulling, wordt behandeld als een aanvullende opdracht. Wij laten jou eerst weten of en zo ja, welke kosten wij hiervoor in rekening brengen. Het is aan ons om te bepalen of wij de wijziging en/of aanvulling ook kunnen en zullen doorvoeren. Het wijzigen en/of aanvullen van een overeenkomst, kan gevolgen hebben voor de eventuele uitvoerings- en leveringstermijn(en).
Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er omstandigheden zijn waardoor de overeenkomst gewijzigd dan wel aangevuld moet worden, zullen we jou hier zo snel als mogelijk van op de hoogte brengen en gaan we met jou in overleg. Indien een wijziging of aanvulling financiële consequenties met zich meebrengt, zullen wij dit ook eerst met jou bespreken.

Artikel 10 Herroepingsrecht
Heb jij een bestelling geplaatst in onze webwinkel dan heb je bij de levering van producten de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, de producten heeft ontvangen.
Wij verwachten dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Wij verwachten dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Producten die uit de verpakking zijn gehaald of zijn gebruikt kunnen niet retour worden gestuurd omdat de waarde van het product dan gedaald is naar €0,-.
Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:

Artikel 11 Kosten bij herroeping
De kosten voor de terugzending zijn voor jouw rekening.
Hebben wij het/de product(en) tijdig en onbeschadigd ontvangen, zullen wij jou uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Het terugbetalen zal door ons via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten tijde van de aankoop, tenzij jij toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
Is er sprake van een beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en), ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft ontvangen. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 12 Uitsluiting van het herroepingsrecht
Bij geleverde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken is het herroepingsrecht uitgesloten. Bij producten afgenomen in de kliniek is het herroepingsrecht uitgesloten. Als dit het geval is, zullen wij jou hier vooraf (voor de aankoop) op wijzen.

Artikel 13 Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding of restitutie van Bodyshape Clinic vervalt in drie maanden na de startdatum van de overeenkomst. Elk recht van de klant voor het maken van afspraken binnen het vastgestelde pakket vervalt in drie maanden na de startdatum.

Artikel 14 Prijzen en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

Artikel 15 Intellectueel eigendomsrecht en gebruiksrecht
Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.
Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij niets van onze uitingen, van onze diensten (behandelingen) en/of van onze producten, kopiëren of exploiteren.
Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

Artikel 16 Opschorting, ontbinding en annuleren van de overeenkomst
De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing.
Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden als:

Artikel 17 Aansprakelijkheid
Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld.
Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor:

Artikel 18 Overmacht
Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten of, voor zover en redelijkerwijs mogelijk. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk, over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade) vergoeding verschuldigd.

Artikel 19 Geheimhouding en dossier
Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen van bepaalde informatie van de andere partij, waarvan zij (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht of wanneer jij ons jouw expliciete en voorafgaande toestemming hiervoor hebt gegeven.
De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers van de kliniek en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.
Alle gegevens met betrekking tot jouw behandelingen worden door ons zorgvuldig opgeslagen in een persoonlijk dossier. Op verzoek kun je vragen je dossier te vernietigen. Wij zullen echter jouw dossier niet vernietigen, zodra de wet zich tegen vernietiging verzet of wanneer de bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt. Wordt er niet om vernietiging gevraagd, dan worden genoemde medische gegevens steeds voor de minimale duur van 20 jaar bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een ons als goed hulpverlener voortvloeit. We rekenen steeds vanaf het moment dat de gegevens aangemaakt zijn.

Artikel 20 Klachten
Mocht jij een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.
Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat jij een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.
Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.
Jij moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Artikel 21 Privacy beleid en veiligheid website
Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.
Jouw gegevens worden opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de (behandel)overeenkomst.
Om de veiligheid van de website zo goed als mogelijk te waarborgen, nemen wij de nodige maatregelen en zullen wij tijdig de nodige updates (laten) uitvoeren.

Artikel 22 Recht
Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt, welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.
Versie 1.3, Oktober 2023